Base Paula

76 cm (alt) x 65 cm (diam)

Base Paula